Kosaram

Nőnapi Napi Játék

  • Published in
  • Published in News

NŐNAPI NAPI J Á T É K

Drága Nőcik,

minden Maminak jár a gondoskodás és egy kis móka, izgalom, ezért a mai napon egy Nőnapi  VILLÁM JÁTÉKKAL készültünk nektek!
Csak válaszd ki, a webshopunkról, hogy melyik termékünket szeretnéd megnyerni, írd a Monello baby&more Facebook oldalán a kapcsolódó posthoz kommentben, hogy mit és miért és nyerd meg!

Nem muszáj belinkelni, elég ha megírod (a linket valamikor spamnak veszi a Fb)

Ééééés, hogy a J Á T É K még érdekesebb legyen:
100 komment esetén 1 nyereményt sorsolunk ki,
200 komment esetén 2 nyereményt,
és így tovább…


Egy játékos csak egy válasszal vehet részt! Miután minél többen vagyunk annál nagyobb az esélyed nyerni, mi pedig minél több nyereményt sorsolhatunk ki annál boldogabbak leszünk, így minden megosztásért és oldal lájkolásért nagyon - nagyon hálásak leszünk!
A J Á T É K 2018.03.08-án indul és 2018.03.08-án egész nap tart. Éjfélkor zárul. Sorsolás és eredményhirdetés 09-én.
Hajrá csajok!

Boooldogságos Nőnapot!

LOVE LOVE LOVE
xxx

 

Monello baby and more

valentín napi nyereményjáték

ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1.           A játék szervezője

 

„Nőnapi nyereményjáték” elnevezésű vetélkedő (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a Voit Eszter E.V. (székhely: 1054, Budapest, Zoltán utca 10..; adószáma: 68218829-1-41) (továbbiakban: Szervező).

2.     A játékban történő részvétel feltételei

 

2.1            A Játékban kizárólag azon állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, devizabelföldi, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, magyar állampolgár, a 2.6 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 4. pontban meghatározott időtartama alatt a https://www.facebook.com/monellobabyandmore/  domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Honlap”) található „nyereményjáték” Facebook tartalomban feltett kérdésre tartalom alatti kommentben válaszol (a továbbiakban: ”Pályázat”), és ezzel egyúttal elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.

 

2.2        Azok a Pályázatok, melyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

2.3        A Játékosok kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt a Játékban. A Játékos a Játék időtartama alatt egy Pályázatot jogosult beküldeni. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált Profillal vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősséget kizár.

 

2.4        A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.5        A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

2.6        A Játékból ki vannak zárva a Voit Eszter E.V., valamint a Popart Reklámügynökség Kft. alkalmazottai és ezen személyek Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott fogalom szerinti közeli hozzátartozói, akik a következő személyek: a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.


 

3.     A játék leírása

 

A Játékos a 2.1. pontban leírtak szerinti elérését követően az oldal üzenő falára jut. A Játék során a Szervező egy új tartalmat tesz közzé üzenő falán, amely alá a Játékos kommentként szöveges tartalmat írhat és megoszthat másokkal. A Nyertesek a tartalom alatti kommentben a tartalomban feltett kérdésre válaszoló Játékosok közül kerülnek (továbbiakban: „Nyertes/Nyertesek) kisorsolásra.

A játék időtartama

 

A Játék 2018. március 8. napján 7:00 óra 00 perctől 2018. március 8. napján 0 óra 00 percig tart. A Játék kezdete előtt és befejezését követően beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.

 

4.     A játék menete, nyeremények, sorsolás

 

4.1            Azon Játékosok között, akik a tartalom alatti kommentben válaszolnak a tartalomban feltett kérdésre, a Szervező a Játékot követően, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével www.random.org  kisorsol a helyesen válaszoló Játékosok között 100 válaszoló, azaz komentelőnként összesen 1 (egy) darab nyertest, aki megnyeri az általa választott Monello baby and more terméket (nyeremény).

 

Több komment írása a tartalom alá nem növeli Játékos esélyeit, egy Játékos csak egyszer vesz részt a sorsoláson. Több komment írása nem megengedett.

 

4.2        Az 5.1 pontban írt Nyeremény sorsolásának időpontja: 2018. március 9. 16:00 óra

 

4.3        A sorsolás helyszíne a Lebonyolító telephelye (1054, Budapest Zoltán utca 10.) A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. A sorsolás nem nyilvános.

 

4.4        A Szervező a 5.2 pontban részletezett sorsoláson összesen 3 darab tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval, vagy a Nyereményt nem veszi át, vagy bármely más okból a Játékból kizárásra kerül.

 

5.          Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

 

6.1     A Lebonyolító a sorsolás időpontját követő 3 (három) munkanapon belül a Honlapon posztban meghirdeti a nyertes Játékos(ok) nevét. A nyerteseknek az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül kötelesek a Lebonyolító részére elküldeni adatait. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítésre semmilyen formában nem reagál, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. A Nyereményt Lebonyolító postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttatja el a Nyerteshez, az előtte Nyertessel egyeztetett postázási címre. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a bármely okból elvárható határidőben át nem vett Nyereményről a sorrendben következő tartaléknyertest értesítse.

 

6.2        A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Profilja nem valós, hiányos vagy téves, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek.

 

7            Adatvédelem, vegyes rendelkezések

 

7.1     A Játékos a Pályázat elküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Profilján megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozója Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából harmadik személy végzi.

 

7.2       A Játékosok Pályázatuk elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 

- nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza Facebook oldalán;

 

7.3     A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. A szolgáltatott adatok kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra.

 

8            Felelősség

 

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A jelen játékszabályzatot és annak esetleges módosításait közzéteszi a http://monello.hu/k2  weboldalán.

 

Budapest, 2018. Március 7.

 

 

 

Voit Eszter E.V.

Szervező

Subscribe to this RSS feed
   A Monello baby&more© baba - mama termékek olyan praktikus, hiánypótló, minőségi designer textil megoldások, melyeket anyukák közreműködésével, az anyukák igényei szerint terveztünk meg.

Minden termékünk szerzői jogi védelem alatt áll.
 

Bejelentkezés vagy Regisztráció

fb iconLog in with Facebook